Receptariusz szpitalny

Wstęp

Receptariuszem szpitalnym nazywamy zbiór zasad, stanowiący podstawę do stosowania leków w szpitalu.

Receptariusz zawiera:

 • skład komitetu terapeutycznego – wybranego zespołu ludzi, który decyduje o wpisaniu czy skreśleniu leków z receptariusza,
 • szpitalną listę leków,
 • zestaw wzorów obowiązujących formularzy i druków,
 • podstawowe standardy i zasady wydawania leków.

 

Głównym celem wprowadzenia w szpitalu receptariusza jest optymalizacja farmakoterapii, to znaczy stosowania farmakoterapii efektywnej, – czyli działania, które w możliwie najkrótszym czasie przy najmniejszym nakładzie środków finansowych pozwoli pacjentowi wrócić do zdrowia. Obowiązywać musi ocena: kosztów do korzyści i ryzyka do korzyści. Receptariusz ułatwia planowanie zakupów leków oraz zwiększa zdolności negocjacyjne szpitala z ich hurtownikami i producentami, może zmniejszyć także koszty ich magazynowania.

Wprowadzenie receptariusza umożliwia, więc zmniejszenie globalnych kosztów terapii szpitalnej.

Komitet Terapeutyczny

Skład Komitetu Terapeutycznego przy NZOZ „Szpital w Puszczykowie” Sp. z o.o.

1

Lidia Lum Namirowska

Przewodniczący

Tel. nr 8984182

2

Magdalena Blumczyńska      

W-ce przewodnicząca

61 8984010

3

Krystyna Dudzińska 

 Przedstawiciel Zarządu

8984006

4

Brygida Lampe

Członek

8984039

5

Zbigniew Popow

Członek

8984170

6

Tadeusz Góźdź

Członek

8984150

7

Zygmund Górny

Członek

8984270

8

Waldemar Zygan

 Członek, Sekretarz

8984010

 

Organizacja pracy i kompetencje pracy Komitetu Terapeutycznego

Komitet zbiera się na plenarnych posiedzeniach nie rzadziej jak raz na kwartał. Obrady są protokołowane. Decyzje są podejmowane większością głosów. Sprawy pilne związane z działalnością załatwiane są przez członków komitetu na bieżąco. Decyzje komitetu dotyczące zaopatrzenia szpitala w leki są zobowiązujące dla apteki, z wyjątkiem LS.

Członkowie komitetu mają obowiązek kontrolować okresowo przestrzeganie stosowania leków z SLL w szpitalu.

Zadania Komitetu Terapeutycznego

 • Opracowanie receptariusza (szpitalnej listy leków).
 • Okresowa zmiana listy leków (eliminacja jednych, wprowadzanie innych, zmiana zaszeregowania do poszczególnych list LP,LR,LS)
 • Okresowa analiza wrażliwości flory bakteryjnej na stosowane antybiotyki i chemo-terapeutyki (analiza wyników antybiogramów i zidentyfikowanych szczepów bakteryjnych).
 • Analiza stwierdzonych w szpitalu przypadków niepożądanych działań leków.
 • W oparciu o dostępne piśmiennictwo analiza innych zagadnień związanych z farmakoterapią.
 • Okresowa analiza statystycznych kosztów farmakoterapii na poszczególnych oddziałach, w odniesieniu do jednego pacjenta i jednego osobodnia. Analiza ekonomiczna kosztów farmakoterapii wybranych przypadków i jednostek chorobowych.
 • Opracowanie we współpracy z ordynatorami standardów leczenia podstawowych jednostek chorobowych.

 

Zmiany w SLL

Zmiany w SLL odbywać się mogą na wniosek każdego z lekarzy pracujących w szpitalu (załącznik 1 i 2), po wstępnej akceptacji przez ordynatora oddziału i decyzji komitetu terapeutycznego.

Wycofanie leku z listy musi uwzględniać aktualny stan specyfiku w szpitalu.

Podział leków

Leki podzielono według klasyfikacji międzynarodowej ATC. Dodatkowo dokonano podziału na:

 1. Leki podstawowe (LP)
 2. Leki rezerwowe (LR)
 3. Leki sprowadzane (LS)

Klasyfikację tę w odniesieniu do poszczególnych leków uzgodniono z ordynatorami oddziałów.

 

 • Leki podstawowe – to leki o ustalonej i udokumentowanej pozycji w lecznictwie, których skuteczność została również potwierdzona w praktyce lekarskiej szpitala. Leki te muszą być zawsze na stanie apteki w ilości zgodnej z przyjętym normatywem.
 • Leki rezerwowe – to leki, które mają mniejsze zastosowanie w leczeniu pacjentów szpitala lub ich koszt nabycia jest wysoki. Leki te muszą znajdować się na stanie apteki, jednak w ilości znikomej.
 • Leki sprowadzane – to leki, które są sprowadzane do szpitala dla konkretnego pacjenta w określonym trybie.

 

Szpitalna lista leków

 

REKOMENDACJE DO STOSOWANIA ANTYBIOTYKÓW W SZPITALU

W PUSZCZYKOWIE

 

Rekomendacje do stosowania antybiotyków zostały opracowane przez kierowników Komitetu Terapeutycznego „Apteki Szpitalnej i Laboratorium Mikrobiologicznego.

Cele opracowania:

- edukacja i pomoc w doborze antybiotyku „ zwłaszcza gdy leczenie jest empiryczne,

- zapobieganie szerzeniu się szczepów opornych bakterii,

- zmniejszenie kosztów antybiotykoterapii.

Uwagi:

 1. W leczeniu empirycznym „ przed uzyskaniem wyniku badania bakteriologicznego konieczne jest często użycie antybiotyku o szerokim spektrum. Po otrzymaniu wyniku badania bakteriologicznego powinno zastosować się antybiotyk o węższym spektrum działania; postępowanie takie zapobiega szerzeniu się oporności bakterii.
 2. Należy wykorzystywać zawsze, jeżeli nie istnieją przeciwwskazania, możliwość szybkiego( po 48 -72 godzinach) przejścia z leczenia antybiotykiem podawanym drogą parenterałuą do formy doustnej; przynosi to znaczne korzyści ekonomiczne.

Antybiotyki dostępne w Szpitalu podzielono na trzy kategorie w oparciu o cenę leku i zakres dostępu:

- antybiotyki I kategorii może samodzielnie zlecić każdy lekarz oddziału,

- antybiotyki II kategorii zleca lekarz za zgodą ordynatora oddziału

- antybiotyki III kategorii -ich zastosowanie wymaga zatwierdzenia przez Komitet Terapeutyczny

 

Informacje zawarte w rekomendacjach:

 1. Alfabetyczna (fabryczna i chemiczna) lista antybiotyków (dostępnych w Szpitalu) „kategoria dostępu, cena jednostkowa, średnia dawka dla osoby dorosłej, dobowe koszty leczenia.
 2. Dawkowanie antybiotyków w niewydolności nerek.
 3. Rekomendacje do leczenia najczęściej spotykanych zakażeń i profilaktyki okołooperacyjnej.
 4. Zastosowanie terapii sekwencyjnej.

 

Lista antybiotyków wg kategorii dostępności

 

Grupa I - antybiotyki ogólnodostępne

 

1. Amoksycylina(Amotax, Duomox.Hiconcil)

2. Amoxycylinalklawulonian (Amoksiklav, Augmentin, Taromentin)

3. Ampicylina

4. Cefadroxyl (Duracef, Biodroxil)

5. Cefazolina (Biofazolin, Kefzol)

6. Cefuroksym (Zinacef, Tarsime, Biocefal)

7. Doxycyclina (Dotur, Supracyclinum, Unidox, Doxyratio M)

8. Erytromycyna (Davercin)

9. Gentamycyna (Garamycin)

10. Ketokonazol

11. Metronidazol

12. Neomycinum

13. Nitrofurantoina

15. Norfloksacyna (Nolicin)

16. Penicylina benzylowa (Penicillinum crist. „Penicyllinum proc. „Debecyllinum)

17. Rovamycinum

18. Trimetoprimlsulfametaksazol (Biseptol.Bactrim)

19. Cefamandole (Tarcefandol)

20. Ciprofloxacin (Cipronex) per.os

21. Amikacin (Biodacyna; Amkikacin)

22. Colistin

23. Itraconazole (Orungal, Itracor)

 

Grupa II - antybiotyki wydawane po uzyskaniu zgody ordynatora oddziału

 

1. Acyclovir per os (Heyiran.Virolex, Zoyirax)

2. Amikacin (Biodacin, Amikin)

3. Ceftriaxon (Biotraxon,Rocephin)

4. Cefuroksym aksetyl (Zinnat.Bioracef)

5. Ciprofloksacyna (Cipronex, Ciproban, Cipropol)

6. Flukonazol per os

7. Klarytromycyna per os (Klacid.Fromilid)

8. Klindamycyna per os (Dalacin C.Klimicin) i i.v.  (Dalacin C; Klimicin)

9. Ofloxacin (Tarivid)

10. Rifaximin (Xifaxan)

11. Erythromycin

12. Levofloxacin per.os (Levoxa)

 

Grupa III - antybiotyki wydawane po uzyskaniu zgody Komitetu Terapeutycznego.

(* wydawane po przedstawieniu antybiogramu)

 

1. Acyclovir i.v. (Herpesin)

2. Cefoperazon (Biocefazon,Cefobid)

3. Cefotaksym (Rantaksym.Tarcefoksym, Claforan)

4. Ceftazydym (Fortum.Biotum)

5. Flukonazol i.v. (Diflucan.Flumycon)

6. Imipenem-Cilastatyna (Tienam)

7. Klarytromycyna i.v. (Klacid)

8(*). Meropenem

9. Netylmycyna (Netromycyna)

10. Piperacyllina (Piperacyllin.Pipril)

11. Piperacyllina Tazobactam (Tazocin)

12(*). Vankomycyna (Edicin.Vancocin CP)

13(*). Teicoplanina (Targocid)

14(*). Cefepime (Maxipime)

15(*). Linezolid (Zyvoxid)

16(*). Cefoperazone (Sulperazon)

17(*). Ampicillin/Sulbactam (Unasyn 1,5)

18. Rifamazid (Rifampicin)

19(*). Tobramycin (Tobi; Tobramycinum)

20. Fungizone (Amphotericin B)

21(*). Levofloxacin  i.v.  (Levoxa)

22(*). Voriconazole (Vfend)

23. Rifampicin

partner
partner
partner
partner
partner
partner
Realizacja: www.e1.pl
nlclose